Arkivi

Pozita e komunitetit rom në komunën e Pejës

11 prill 2006, Dojçe Vele, Një studim i Qendrës Monitoruese për Racizmin dhe Ksenofobinë I financuar nga BE-ja, me qendër në Vienë, tregon se minoriteti më I madh etnik në Evropë edhe më tej përballet me jotolerance dhe diskriminim. Njësia e BE-së thotë se popullsise rome I është mohuar në mënyrë të vazhdueshme e drejta për punë, strehim, arsim dhe kujdes shëndetsor. Por, cfare vendi zë komuniteti rom në komunën e Pejës? 

Si të luftohet papunësia në Europën Juglindore

10 prill 2006, Dojçe Vele, Një ndër problemet me të cilat ballafaqohen vendet e Evropës Juglindore është papunësia e të rinjve. Ky fenomen ishte edhe arsyeja e organizimit të Konferencës ndërkombëtare e mbajtur në Vjenë, ku morrën pjesë përfaqësues të OJQ-ve dhe të qeverive të Ballkanit.