Arkivi

Këmbime ndërkulturore Kosovë-Gjermani


28 shtator 2012,Dojce Vele,Marrëveshja nderkulturore Kosovë-Gjermani, është marrëveshja e parë qe ka nenshkruar Kosova pas heqjes se mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisw, e cila zevendeson marreveshjen e vitit 1969 ndermjet Gjermanise dhe ish-RSFJ-se.

Sfidat e hapura të vetqeverisjes lokale në Kosovë

Mitrovica me performancen e saj zuri Vendin e Trete 

17 shtator 2012, Dojce Vele, Sistem adekuat zgjedhor, kompetenca të bollshme me burime financiare të qëndrueshme, administratë profesionale, teknologji e avancuar, janë vlerat që dalin nga Karta Evropiane për Vetqeverisjen Lokale të cilat qeveria e Kosovës duhet t´permbush. Sfidë vazhdon të mbetet procesi i decentralizimit si dhe përfshirja e komunave të veriut nën ombrellën e  institucioneve të Kosovës.

Kosova „lufton“korrupcionin me korrupcion


Korrupcioni,nder problemet me te medha n´Kosove(DW)
10 shtator 2012, Radio Kosova, Megjithëse korrupcioni në rritje në Kosovë, nuk ka rezultate të dukshme për luftimin e tij përvec disa arrestimeve me pompozitet, shumica prej të cilëve më pas shpallen të pafajshëm. Që nga themelimi I Agjencisë Kosovare Antikorrupcion janë ngritur 214 kallzime penale në të cilat janë të perfshirë 700 zyrtarë.